Verantwoording

 

Onze Bestuursamenstelling

Per 31 december 2013 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 1. KiliƧ, A. / Bestuurslid
 2. Demirtas - Aydogan, R. / Bestuurslid
 3. Demirtas, F. / Voorzitter
 4. Temizkan, M. F. / Secretaris
 5. Yildirimer, M. / Penningmeester

 

Ons Beleidsplan

De vereniging streeft naar een samenleving waarin individuen zoveel mogelijk maatschappelijk actief, betrokken en zelfredzaam zijn en eigen verantwoordelijkheid (kunnen en/of durven) nemen. De focus ligt op de domeinen maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarkt. Binnen dit streven concentreren wij ons op een aanpak die zowel is afgestemd op het functioneren in de bredere Nederlandse samenleving als binnen de eigen leefomgeving, familie en vriendenkring.

Sociale samenhang is noodzakelijk om bijvoorbeeld eenzaamheid en isolatie van kwetsbare groepen te voorkomen. Veel van de activiteiten en projecten zijn er daarom op gericht om deelnemers meer inzicht te laten krijgen in de wereld om hen heen en in elkaars normen, waarden en gebruiken. Vanuit onze verbindende rol geven wij hier invulling aan.

Feit is echter dat de participatie van specifieke groepen, vooral als het gaat over werk, onderwijs en bestuur, nog altijd flink te wensen overlaat. Dit houdt maatschappelijke ongelijkheid in stand. Door de buurtbewoners en bezoekers actief bij al onze projecten en activiteiten te betrekken, willen wij die ongelijkheid verkleinen. Ook hier komt onze verbindende rol om de hoek kijken door signalen door te geven aan (lokale) beleidsontwikkelaars en bestuurders over zaken die bij de doelgroep spelen.

Uitgangspunt bij alles wat de vereniging doet is dat de doelgroep actief meebepaalt hoe het beleid in hun leefomgeving tot stand komt. Pas dan kan er volgens de vereniging sprake zijn van volwaardig burgerschap, geslaagde participatie en van eerlijke kansen.

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte reiskosten.

Het salarisniveau van betaald personeel bedraagt maximaal anderhalf keer het wetttelijk minimumloon.

 

De uitgevoerde activiteiten

 • deelname aan landelijke en lokale overleg- en adviesstructuren;
 • het in stand houden en ondersteunen van een educatiecentrum;
 • voorlichtingsbijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwerpen;
 • participeren in buurt-activiteiten en projecten;
 • houden van open dagen voor buurtbewoners;
 • opvoedingsondersteuning;
 • huiswerkbegeleiding;
 • sociale spreekuren;
 • CITO- trainingen;
 • ontmoetingsruimte;
 • buurtfeesten;
 • kadertrainingscursussen voor aspirant-bestuursleden en vrijwilligers;
 • Nederlandse taal- en conversatielessen;
 • sport en spel activiteiten;
 • excursies;
 • themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen;
 • organiseren van naschoolse activiteiten;
 • aansluiten bij en/of ontwikkelen van projecten en activiteiten; gericht op het verruimen van kansen op stage en werk.